รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  COURSE NO :                  208383   TITLE :  INDUSTRIAL STATISTICS
  SECTION (lec/lab) :                  001/000   LECTURER :  วฐา   มินเสน
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล  
Midterm
1 491610085 นายพิชิตพล วุฒิ
3
5
1
1.5
5
1
4
20.5
2 501610046 นายเชน อังวัฒนพานิช
ขาดสอบ
3 501610151 นางสาวรสสุคนธ์ ซึมทราย
4
6
3
1.5
2.5
4
4
25
4 501610153 นางสาวรัชชุดา แก้วคำมูล
3
4.5
3
2
5.5
5
1
24
5 501610173 นางสาววิภาษิณี พลหล้า
2
3.5
2.5
0.5
1
4
1
14.5
6 501610181 นางสาวศรัญญา เพ็ชร์เวียง
1
2.5
3.5
7 501660003 นางสาวกรรฑมาศ พะบุญรักษ์
1
5
1
2
2.5
2
2
15.5
8 501660011 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณสิงหาสน์
4
5
1
3
6
5
4
28
9 501660024 นางสาวจันทร์จิรา สัมพันธ์
1
2.5
1
0.5
4
4
6
19
10 501660043 นางสาวฉันทิชา เหมันต์
6
5
2.5
1.5
6
1
3
25
11 501660076 นางสาวดวงกมล กรุณา
2
3.5
1
2
2.5
1
0
12
12 501660077 นางสาวดวงพร สิทธิมงคล
1
3.5
1
0
5
1
6
17.5
13 501660079 นายทท พ่อสาร
3
4
3
1.5
5
1
2
19.5
14 501660104 นางสาวนลิน ชูโชคเทียนกุล
6
4.5
1
0.5
2.5
2
6
22.5
15 501660117 นายเบญจพงษ์ วงศ์เดช
0
3.5
2.5
0.5
4
1
2
13.5
16 501660128 นางสาวปรียาภรณ์ ติ๊บปะยะ
0
2.5
3
3
4
4
3
19.5
17 501660224 นางสาวสุชญา คำเขียว
3
3
1
1.5
5
4
2
19.5
18 501660244 นางสาวอรวรรณ ศิริสำราญ
6
5
3
2
5
1
3
25
19 501660268 นางสาวปฏิวรัดา กันทากาศ
3
4
2.5
2
2.5
4
3
21
20 510410131 นางสาววิลันดา กลิ่นเอี่ยม
5
5.5
3
3
6
2
4.5
29
21 511610011 นายกิตติพงษ์ วานิชขจร
2
5
3
1.5
2.5
2
1
17
22 511610017 นายจีระพงศ์ จีนเนียม
3
4.5
1
1.5
1
2
3
16
23 511610020 นางสาวรัฐกานต์ การเที่ยง
5
5
2.5
1.5
6
5
1
26
24 511610024 นางสาวชไมพร พุ่มเกิด
1
4.5
3
2
1
0
0
11.5
25 511610033 นางสาวณัฐชยา เตชะปลูก
5
4
3
3
2.5
5
4
26.5
26 511610045 นายธนกฤต ยืนยงเดชา
1
5
2.5
2
2.5
5
6
24
27 511610048 นายธนิน ดวงคำ
3
5
2.5
2
1
5
1
19.5
28 511610067 นายปริญญา ลี้ฮ่วน
1
5
1
3
5
1
4
20
29 511610074 นางสาวพรนิภา ดวงสุวรรณ
2
5
1
3
0
1
3
15
30 511610090 นางสาวภารดี นนทมิตร
6
4.5
1
0.5
3.5
2
4
21.5
31 511610104 นางสาววราภรณ์ เหมือนอินทร์
3
4
1
2
4
1
6
21
32 511610115 นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต
5
5
1
1.5
6
5
3
26.5
33 511610117 นายสกล กุลเอกลักษณ์
3
4.5
3
3
2.5
5
4
25
34 511660007 นางสาวกรองจิต ครองแก้ว
5
4.5
2.5
3
6
1
6
28
35 511660043 นางสาวดวงขวัญ สาครชลธาร
6
5
1
3
6
5
6
32
36 521610130 นางสาวอิสรา มหายศนันท์
5
6
3
2
4
5
6
31
Mean
20.99
Standard Deviation
6.01