ไฟจราจร ไฟจราจร

1. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

239/38 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร-มือถือ 086-9212-118
E-Mail : wathaminsan@gmail.com, wathaminsan@hotmail.com

 

2. ข้อมูลส่วนตัว

2.1 เกิด 26 พฤศจิกายน 25..
2.2 ศาสนา พุทธ
2.3 น้ำหนัก 66 กก. ส่วนสูง 169 ซม.
2.4 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
2.5 สุขภาพ แข็งแรงดีมาก

 

3. การศึกษา

• ระดับการศึกษา ปริญญาเอก รหัส 48850226
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ,GPA = 3.96 (ดูเกรด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ระดับการศึกษา ปริญญาโท รหัส 4426714
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ,GPA = 3.72 (ดูเกรด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ระดับการศึกษา ปริญญาโท รหัส 4125599
สาขา : สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) , GPA = 3.72 (ดูเกรด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รหัส 3516322(3504352)
สาขา : เศรษฐศาสตร์ (Economics) , GPA = 3.39 (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ดูเกรด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา : วิทย์-คณิต (Science-Mathematics) , GPA = 1.69 (ดูเกรด)
สถาบัน : โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

 

4. ประสบการณ์การทำงาน

• สถานที่ ทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : วิทยากร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ที่ปรึกษาบริษัท
ประเภทลักษณะงาน : บรรยาย และให้คำแนะนำ
ประเภทธุรกิจ : บริษัท องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา
หน้าที่โดยรวม :
1. บรรยาย
2. ให้คำแนะนำ
3. พัฒนาโปรแกรม , จัดทำ Web Site อื่นๆ

• สถานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 มิถุนายน 45 ถึง ปัจจุบัน
ระดับตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภทลักษณะงาน : สอนวิชาสถิติ
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การศึกษา
หน้าที่โดยรวม :
1. สอนวิชาสถิติ
  - สถิติพื้นฐาน 208271, 208272, 208140, 208263
  - STAT QUALITY CONTROL 208345
  - INTRODUCTION TO DEMOGRAPHIC STATISTICS 208343
  - INDUSTRIAL STATISTICS 208383
  - STAT FOR INDUS MANAGEMENT 208384
  - PRIN OPERATIONS RESEARCH 208440
2. วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
3. Webmaster ของภาควิชาสถิติ
4. รับผิดชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชา

• สถานที่ สถานบันราชภัฎเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 44 ถึง 30 พฤษภาคม 48 (บางช่วงเวลา)
ระดับตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ประเภทลักษณะงาน : สอนวิชาสถิติ
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การศึกษา
หน้าที่โดยรวม :
1. สอนวิชาสถิติธุรกิจกับนักศึกษาราชภัฎ
2. วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

• สถานที่ บริษัท Ltec Fujikura ระยะเวลา 5 กุมพาพันธ์ 2544 ถึง 20 ตุลาคม 2544 (8.5 เดือน)
ระดับตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สถิติ แผนก การประกันคุณภาพสินค้า
ประเภทลักษณะงาน : Statistic / Analysis / Research / Computer
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมประกอบ Fiber Optics
หน้าที่โดยรวม :
1. พัฒนาระบบ SPC เพื่อควบคุมคุณภาพ Fiber Optics
2. วิเคราะห์ MSA กับเครื่องมือวัดงาน Fiber Optics เช่น เครื่องวัด Loss Inspection ,Interferometer เป็นต้น
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตอบปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อระบบ SPC แบบ Real-Time
5. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของแผนก
6. กรรมการกลุ่มกิจกรรมบริหารคุณภาพ(QC)
7. เป็น Training Center ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และ Qualification Operator

• สถานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2541 ถึง 1 กุมพาพันธ์ 2543 ( 4 ภาค การศึกษา )
ระดับตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์สอน
ประเภทลักษณะงาน : Part-time Job
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การศึกษา
หน้าที่โดยรวม : **ทำงานขณะศึกษาต่อปริญญาโท**
1.ติวเตอร์สอนนักศึกษา วิชาสถิติพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
2.ติวเตอร์สอนนักศึกษา วิชาสถิติพื้นฐานของสังคมศาสตร์
3.สอนนักศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

• สถานที่โรงเรียนนิติพนคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2541 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2544 ( 2 ปี 8 เดือน)
ระดับตำแหน่ง : อาจารย์สอน
ประเภทลักษณะงาน : Part-time Job
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ การศึกษา
หน้าที่โดยรวม : **ทำงานขณะศึกษาต่อปริญญาโท**
1.สอน Microsoft Office และ Internet
2.สอน SPSS v. 9.0 และ Program Visual Basic
3.สอนการสร้างสื่อการสอนคอมพิวเตอร์(CAI)
4.รับทำงานวิจัย และสอนวิชาสถิติ

• สถานที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 39 ถึง 31 ม.ค. 41 (1 ปี 8 เดือน)
ระดับตำแหน่ง : นักวิเคราะห์
ประเภทลักษณะงาน : Analysis / Research / Computer
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
หน้าที่โดยรวม :
1. วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน แก้ปัญหาการกระจายสินค้า
2. วางแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้า ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
3. วิเคราะห์โครงการการลงทุนในระบบจัดส่ง
4. พัฒนางาน และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงใช้ระบบ Intranet , Internet ,ระบบ Online
5. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมบริหารคุณภาพ(QC) และ กิจกรรมกลุ่มย่อย
6. เป็นผู้ประสานงานรวบรวมผลงานของนักวิเคราะห์ในระดับบริหาร และปฏิบัติการ

 

5. การศึกษา/อบรมพิเศษ (ก่อนสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1. ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่สถาบันภาษาญี่ปุ่น เมื่อปีพ.ศ. 2538

2. ขณะทำงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
2.1 อบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
2.2 อบรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อการพยากรณ์
2.3 อบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Project
2.4 อบรมการบริหารคุณภาพ (QC)
2.5 อบรมการแก้ปัญหาการทำงาน
2.6 อบรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 อบรมการเรียนรู้สินค้าวัสดุก่อสร้าง
2.8 อบรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งก๊าซธรรมชาติที่จังหวัด กาญจนบุรี

3. ขณะศึกษาปริญญาโท
3.1 ดูงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ
3.2 ดูงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

4. ขณะทำงานบริษัท Ltec Fujikura
4.1 อบรม Fiber Optic
4.2 อบรมการบริหารคุณภาพ (QC)
4.3 อบรม TQM

 

6. ผลงานเด่น

1. เรื่อง “เน็กฟอฟ” โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเกม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 25 มิถุนายน 2543
2. การค้นคว้าอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ในระบบ และนอกระบบประชากร" ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ตุลาคม 2543 (โหลดผ่านเน็ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
3. งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์สถิติทางด้านประชากร" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ ประจำปี มกราคม - มิถุนายน 2545
4. นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์พีระมิดโครงสร้างประชากรภาคเหนือ" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ. 24-26 ตุลาคม 2545
5. เรื่อง “Smart Vehicle Actuated Thailand” การเสนอในที่ประชุมวิชาการทางด้าน Embedded System Technology, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหนรุ่นที่สอง ระดับ มืออาชีพ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 10 กรกฎาคม
6. ชญานนท์ มินเสน,วฐา มินเสน และสุพัตรา น้อยบุญลือ ชื่อเรื่อง "การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อตัดสินใจในการกำหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับประจำปี มกราคม - เมษายน
7. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้ขายยาอัตโนมัติในหอพักและห้องเช่า ในจังหวัดเชียงใหม่" ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2549(โหลดผ่านเน็ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
8. นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร , วฐา มินเสน , กวินธร สัยเจริญ , ธารินี อินทรประเสริฐ และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ชื่อเรื่อง "การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB สำหรับลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่" การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2549 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ
9. วฐา มินเสน และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร ชื่อเรื่อง "การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่" การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัย ของ สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 1-2 เมษายน 2551 ณ สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
10. Watha Minsan and Pornthep Anussornnitisarn Title: "The Solution Space Reduction Using Frequency Domain of Simulated Annealing" Proceedings of the 2009 Asian Simulation and Modeling Conference (Asimmod2009), January 22 - 23, 2009. Website: http://watha.gendit.com/asimmod2009/
11. วฐา มินเสน และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร ชื่อเรื่อง "จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีความสำคัญต่อสายการผลิต โดยใช้วิธีโดเมนความถี่" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับประจำปี เมษายน - มิถุนายน 2553.
12. วฐา มินเสน และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร ชื่อเรื่อง "การค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตแบบตามงาน โดยใช้วิธีโดเมนความถี่" การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ   2010 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ.
13. วฐา มินเสน และ ดร. ปรารถนา มินเสน ชื่อเรื่อง " ตัวช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด" การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ.

 

 

7. หัวข้องานวิจัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษ

1. สถิติทางด้านอุตสาหกรรม เช่น Satistics Process Control , Quality Control , Operation Research , Measuring System Analysis
2. การพัฒนาสื่อการสอนในคอมพิวเตอร์
3. การวิจัยทางด้านสังคม การตลาด และ การกระจายสินค้า

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร