ไฟจราจร ไฟจราจร

1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นายวฐา มินเสน

(ภาษาอังกฤษ) Mr.Watha Minsan

2. ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสถิติ

3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943381
โทรมือถือ 086-9212118
E-mail: wathaminsan@gmail.com

4. ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา : วิทย์-คณิต (Science-Mathematics) , GPA = ต่ำกว่า 2 จบการศึกษา กมุภาพันธ์ 2535 (ดูเกรด)
- ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกียรตินิยม) GPA 3.39, B.ECON. (HONS.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษา 3 มีนาคม 2539(4 ปี) (ดูเกรด)
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาสถิติประยุกต์ GPA 3.72,M.S. (Applied Statististics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษา 19 ตุลาคม 2543(2.5 ปี) (ดูเกรด)
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ GPA 3.72,M.Eng. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษา 20 มกราคม 2549(4.5 ปี) (ดูเกรด)
- ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ GPA 3.96, D.Eng. (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูเกรด)

5. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

- การหาค่าที่เหมาะสม(Optimization) และการวิจัยการดำเนินงาน(OR)
- การควบคุมขบวนการด้วยสถิติ(SPC) และการควบคุมคุณภาพ(QC)
- การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้วยการสุ่มสำรวจข้อมูล(Social and Econimics Sampling Survey)
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programmer) และพัฒนาเว็บไซด์(Web Site)
- Google Adwords

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

Contest:

(1) วฐา มินเสน และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง เรื่อง “เน็กฟอฟ” โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเกม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 25 มิถุนายน 2543.
(2) ชญานนท์ มินเสน, วฐา มินเสน และ สุพัตรา  น้อยบุญลือ เรื่อง “Smart Vehicle Actuated Thailand” การเสนอในที่ประชุมวิชาการทางด้าน Embedded System Technology, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหนรุ่นที่สอง ระดับ มืออาชีพ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 10 กรกฎาคม 2547.
(3) ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่, มณีรัตน์ ใจทัน และ วฐา มินเสน. ผจญภัยไปกับเส้นทางที่ใกล้ที่สุด. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ 15 มกราคม 2557. (รหัสโครงการ 16p11n0160)


Conference:

(1) วฐา มินเสน* และ ชูเพ็ญศรี วงค์พุทธา เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์พีระมิดโครงสร้างประชากรภาคเหนือ” เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24 – 26 ตุลาคม 2545.
(2) Chupensri Wongbuddha, Panarat Plubin and Watha Minsan Title: "Communication Ecology and Morbidity in Areas of Chiang Mai Province" International Conference Integrating Technology in The Mathematical Sciences 2003, Malasia 14 – 15 April 2003.
(3) วิยะดา ตันวัฒนากูล, อินทิรา เนขุนทด, สุรินทร์ ขนาบศักดิ์, บัณฑิตา พลับอินทร์, สุรีย์ ชูประทีป, พิมผกา ธานินพงศ์, สุกัญญา มีเอียด, วฐา มินเสน, นพดล เล็กสวัสดิ์ และ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์, โพลล์: ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนาครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร.ร.เจริญธานี ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น), 2 พฤษภาคม 2548
(4) วิยะดา ตันวัฒนากูล, อินทิรา เนขุนทด, สุรินทร์ ขนาบศักดิ์, บัณฑิตา พลับอินทร์, สุรีย์ ชูประทีป, พิมผกา ธานินพงศ์, สุกัญญา มีเอียด, วฐา มินเสน, นพดล เล็กสวัสดิ์ และ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์, Statistical analysis on the opinion of the people in Chiang Mai and Lamphun provinces (Thailand) on the idea of fixing Sunday Buddhist Sabbath. Journal of Interdisciplinary Mathematics. March ,2006.(Vol8, No3,October , 2006).
(5) วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ, ลำปาง แสนจันทร์, อังกาบ บุญย้อย, วฐา มินเสน และ อินทิรา เนขุนทด, ทัศนคติของนักสถิติเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติ,  วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "วิถีวิจัยรอยพระยุคลบาท", 8 - 10 ธันวาคม 2549
(6) นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร , วฐา มินเสน , กวินธร สัยเจริญ , ธารินี อินทรประเสริฐ และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ชื่อเรื่อง "การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB สำหรับลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่" การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2549 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ.
(7) วฐา มินเสน* และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร. การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่. การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัย ของ สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 1-2 เมษายน 2551 ณ สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
(8) Watha Minsan* and Pornthep Anussornnitisarn. The Solution Space Reduction Using Frequency Domain of Simulated Annealing. Proceedings of the 2009 Asian Simulation and Modeling Conference (Asimmod2009), January 22 - 23, 2009. Website: http://watha.gendit.com/asimmod2009/
(9) วฐา มินเสน* และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร. การค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตแบบตามงาน โดยใช้วิธีโดเมนความถี่. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ   2010 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ.
(10) วฐา มินเสน* และ ดร. ปรารถนา มินเสน. ตัวช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ.
(11) ปรัศนีย์ ไชยชนะ และ วฐา มินเสน. การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด. The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University.
(12) วฐา มินเสน*, พิมผกา ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และ กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน เรื่องหลักการวิจัยการดำเนินงาน. The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University.
(13) วฐา มินเสน* และ ปรารถนา มินเสน. การศึกษาอิทธิพลของชุดตัวอักษรที่มีต่อค่า CTR ในการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด. ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 18) (AMM2013). โรงแรม อ่าวนาง อโยธยา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด กระบี่ หน้า 553 -564. 2556.
(14) ปรารถนา มินเสน และ วฐา มินเสน. Randomization Test for Two Independent Samples. ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 18) (AMM2013). โรงแรม อ่าวนาง อโยธยา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด กระบี่ หน้า 144 -144. 2556.
(15) บุพชา แจ้ใส และ วฐา มินเสน. การเปรียบเทียบชุดตัวอักษรที่เพิ่มลงในป้ายโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ดที่มีผลต่ออัตราการคลิกผ่าน. The 5th Science Research Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 51 -56. 2556.
(16) น้ำเพชร เตปินสาย และ วฐา มินเสน, การใช้เทคนิค AFDE ในการระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด. The 5th Science Research Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 85 -92. 2556.
(17) นารีรัตน์ ชุมภู และ วฐา มินเสน. การระบุปัจจัยที่มีผลต่อเวลารวมในการเข้ารับบริการจัดทำบัตรประจำ ตัวประชาชน โดยวิธีการจำลอง สถานการณ์. The 5th Science Research Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า78 -84. 2556.
(18) ศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์ และ วฐา มินเสน. การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมสาหรับการคัดเลือกตัวแปร ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า ST355-361. 2556.
(19) ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ และ วฐา มินเสน, การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด, การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจําปี 2557 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 433-443.
(20) วฐา มินเสน, การประมาณค่าดัชนีฤดูกาลในวิธีแยกส่วนประกอบด้วย GRG2, การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10" วันที่ 11 - 12 กันยายน 2557, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
(21) ชิดสมัย อุ่นม่อน และ วฐา มินเสน, การปรับปรุงวิธีการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต์เพื่อหาค่าเหมาะที่สุด, การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2015, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
(22) เจนจิรา ใจเมืองมูล และ วฐา มินเสน, การศึกษาสมรรถนะของโปรแกรมแมตแล็บและไมโครซอฟท์เอกซ์เซลในการสร้างตัวแบบและการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7, 30-31 มีนาคม 2015, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
(23) จุฑามาส ไชยวงศ์, พิมผกา ธานินพงศ์ และ วฐา มินเสน, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็น, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย”, 26 มิถุนายน 2558, ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Journal:

(1) วฐา มินเสน. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์สถิติทางด้านประชากร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับประจำปี มกราคม - มิถุนายน 2545.
(2) ชญานนท์ มินเสน,วฐา มินเสน และสุพัตรา น้อยบุญลือ. การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อตัดสินใจในการกำหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับประจำปี มกราคม - เมษายน 2548.
(3) วฐา มินเสน*
และ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร. จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีความสำคัญต่อสายการผลิต โดยใช้วิธีโดเมนความถี่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับประจำปี เมษายน - มิถุนายน 2553.

(4) Watha Minsan, Application of Frequency Domain Experiments in the Factor Screening of Production Systems, Chiang Mai J. Sci., 2012; 38(4), 171 - 190.
(5) วฐา มินเสน, การเลือกใช้ตัวอักษรเพื่อเพิ่มการคลิกการโฆษณาออนไลน์จากกูเกิลแอดเวิร์ด, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 (4).
(6) วฐา มินเสน, 2557, การศึกษาอิทธิพลของชุดตัวอักษรที่มีต่ออัตราการคลิกผ่านในการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ดด้วยการวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33 (6): 578-591.
(7) ศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์ และวฐา มินเสน, การคัดเลือกตัวแบบในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณโดยใช้วิธีดับเบิลเจเนติกอัลกอริทึม, ว.วิทยาศาสตร์บูรพา, 19 (2): 139-153.

Report:

(1) รายงานการวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยประชากร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน  เรื่อง “วิเคราะห์และประเมินผลโครงการเพิ่มความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ที่คำนึงถึงมิติหญิง–ชาย และการป้องกันโรคเอดส์” โดยเยาวชนให้กับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546.
(2) วฐา มินเสน ร่วมวิจัย ชื่อเรื่อง “ชาวเชียงใหม่กับหวัดซาร์” มอชอโพลล์ ร่วมกับ UNINET POLL, มิถุนายน 2546.
(3) วฐา มินเสน ร่วมวิจัย ชื่อเรื่อง “ความพึ่งพอใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล” มอชอโพลล์ ร่วมกับ UNINET POLL, กันยายน 2546.
(4) วฐา มินเสน ร่วมวิจัยชื่อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ และผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากรของรัฐ เกี่ยวกับการบริหารราชการ จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)” มอชอโพลล์ ร่วมกับ UNINET POLL, กุมภาพันธ์ 2547.
(5) วฐา มินเสน ร่วมวิจัย ชื่อเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่มีต่อพรรคการเมือง”มอชอโพลล์ ร่วมกับ UNINET POLL, ตุลาคม 2547.
(6) วฐา มินเสน ร่วมวิจัย ชื่อเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกี่ยวกับการกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันทำบุญที่วัดของพุทธศาสนิกชนไทย” มอชอโพลล์, ตุลาคม 2547.
(7) ลำปาง แสนจันทร, วฐา มินเสน, อังกาบ บุญย้อย, อินทิรา เนขุนทด และ นพดล เล็กสวัสดิ์. ศึกษาการนำกระบวนการทางสถิติไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มีนาคม 2549.
(8) บัณฑิตา พลับอินทร, วฐา มินเสน, สุกัญญา เกษศิลป์, อินทิรา เนขุนทด, ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา, กัมปนาท ปราโมทย์ และ ณรงค์ชัย กิติคำ. สื่อการสอนแบบออนไลน์ประกอบการสอนกระบวนวิชา 208271.  เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   มีนาคม 2550.
(9) พิมผกา  ธานินพงศ์, สุรีย์  ชูประทีป, สุกัญญา มีเอียด, มานะชัย รอดชื่น, มานัดถุ์ คำกอง, กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล, วฐา  มินเสน และ อรรถวิทย์  ขัดคำการจัดทำระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2555.
(10) วฐา มินเสน, พิมผกา ธานินพงศ์, กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล และ อินทิรา เนขุนทด. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยการดำเนินงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลาคม 2555.
(11) ลำปาง แสนจันทร์, วฐา มินเสน และ พิมผกา ธานินพงศ์. การศึกษาหารูปแบบการอ่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ. เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลาคม 2556.
(12) พิมผกา  ธานินพงศ์ และวฐา มินเสน การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกระบวนวิชา สถิติเบื้องต้น, เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลาคม 2557.

7. วิทยากรบรรยาย

ปี 2546
(1) วิทยากรอบรมหลักสูตร “สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม” ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2546 หน่วยงาน การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
(2) วิทยากรบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะห์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มวิจัยและสถิติ รุ่นที่ 6 จำนวน 8 คน ในวันที่ 6 , 20 , 27 กรกฎาคม 2546 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(3) วิทยากรบรรยาย “สถิติสำหรับงานวิศวกรรม” ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2546 หน่วยงาน การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(4) วิทยากรบรรยาย “สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม” ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2546 หน่วยงาน การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปี 2547
(5) วิทยากรบรรยาย “อนุกรมเบื้องต้น และเลขดัชนี” นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติหมู่เรียน สป.46.ว4.1 ในวันที่ 26 , 30 มกราคม และ 2 , 6 , 9 , 13 , 16 และ 20 กุมภาพันธ์ 2547 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(6) วิทยากรบรรยายหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Computer for Business ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม SPSS ในการสร้าง Table” รุ่นที่ 1 นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ มหาวิทยาลับรามคำแหง วันที่ 13 มิถุนายน 2547 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(7) วิทยากรบรรยาย “สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติหมู่เรียน รป. 45. ศ4. 1 และ รป. 45. ศ4. 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(8) วิทยากรบรรยาย “Data Analysis and Quality Improvement” Thai Asahi Electronics Devices Co.,Ltd. ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน: Thai Asahi Electronics Devices Co.,Ltd.
(9) วิทยากรบรรยาย “สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางวิศวกรรม” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ในวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม และ 4 – 5 สิงหาคม 2547 จังหวัดลำปาง หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(10) วิทยากรบรรยาย "หลักสูตรวิจัยและพัฒนาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10" สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปี 2547 จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2549
(11) อาจารย์พิเศษ(3) "การวิจัยการดำเนินงาน 1" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติรุ่น 48 หมู่เรียน 1 , 2 , 3 ภาคเรียนที่ 2/2549 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ปี 2550
(12) อาจารย์พิเศษ(1) "การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเทอม 2 ปี 2549 ภาคเรียนที่ 2/2549 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2550 หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(13) อาจารย์พิเศษ(1) "การวิจัยการดำเนินงาน 1" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคค่ำรุ่น 4 ภาคเรียนที่ 1/2550 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2550 หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(14) อาจารย์พิเศษ(2) "โปรแกรมประยุกต์สถิติ และวิจัย" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติศูนย์รามสแควร์ และ แฟชั่นไอส์แลนด์ รุ่น 48 หมู่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2550 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2550 หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(15) อาจารย์พิเศษ(1) "การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเทอม 1 ปี 2550 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2550 ถึง พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคเรียนที่ 1/2550 หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(16) อาจารย์พิเศษ(2) "การวิจัยการดำเนินงาน 1" และ "การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติศูนย์รามสแควร์ นักศึกษาวิทย์คอม รุ่น 5 และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 48 ตามลำดับ ภาคเรียนที่ 2/2550 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2550 ถึง มีนาคม 2551 หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ปี 2551
(17) อาจารย์พิเศษ(4) "โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษศูนย์รามสแควร์ นักศึกษาวิทย์คอม รุ่น 5" "โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติศูนย์รามสแควร์ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 49" "การวิจัยการดำเนินงาน 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคค่ำพระนคร " และ "การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคค่ำศูนย์แฟชั่นฯ" ภาคเรียนที่ 2/2551 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง มีนาคม 2552 หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(18) วิทยากรบรรยาย “การประยุกต์ใช้ Excel และ Software สำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” ในการเรียนการสอนวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ รุ่น 15 ณ ห้องประชุมอาจารย์ ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
(19) อาจารย์พิเศษ(1) "การควบคุมคุณภาพ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาบุคลากร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ รุ่น 12 จำกัด ภาคเรียนที่ 3/2550 ระหว่างเดือน 4 มีนาคม 2551 ถึง 8 เมษายน 2551 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(20) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่น 18,19 ภาคเรียนที่ 4/2550 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2551 ถึง 8 มิถุนายน 2551 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(21) อาจารย์พิเศษ(1) "การวิจัยทางธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 16 ภาคเรียนที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ถึง 27 กรกฎาคม 2551 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(22) อาจารย์พิเศษ(1) "การวิจัยทางธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 18-19 ภาคเรียนที่ 2/2551 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 27 ธันวาคม 2551 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปี 2552
(23) อาจารย์พิเศษ(1) "การวิจัยการดำเนินงาน 1" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคค่ำพระนคร ภาคเรียนที่ 3/2551 ระหว่าง มีนาคม 2552 ถึง พฤษภาคม 2552 หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(24) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 22/1 ภาคเรียนที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ถึง 14 มิถุนายน 2552 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(25) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 22/2 ภาคเรียนที่ 2/2551 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ถึง 1 กรกฏาคม 2552 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(26) วิทยากรบรรยาย “สถิติประยุกต์กับกระบวนการตัดสินใจ” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ในวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2552 จังหวัดลำปาง หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปี 2553
(27) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 22/1 ภาคเรียนที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2553 ถึง 24 เมษายน 2553 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(28) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2552 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึง 7 พฤษภาคม 2553 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(29) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 22/2 ภาคเรียนที่ 4/2553 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2553 ถึง 13 มิถุนายน 2553 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(30) วิทยากรบรรยาย "การเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2/52" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13:00 - 17:00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(31) วิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Minitab เพื่อการวิจัย" วันที่ 14 กรกฏาคม 2553 เวลา 8:30 - 16:30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(32) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง 12 กันยายน 2553 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(33) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติธุรกิจ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (CQM) ภาคเรียนที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ถึง 27 พฤศจิกายน 2553 หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปี 2554
(34) อาจารย์พิเศษ(1) "สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษานักบริหาร(VIP) รุ่นที่ 22 ภาคเรียนที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 10 เมษายน 2554 หน่วยงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปี 2555
(35) วิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, R และ Access" วันที่ 14,21-22 และ 29 มกราคม 2555 เวลา 8:30 - 16:30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(36) วิทยากรบรรยาย "สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-17.00 น. หน่วยงาน : ภาคบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2556
(37) อาจารย์พิเศษ "การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชา 255451 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปี 2557
(38) อาจารย์พิเศษ "สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 247341 ภาคการศึกษา 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(39) อาจารย์พิเศษ "การวิจัยดำเนินงาน 1" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 3304 ภาคการศึกษา 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ: อื่นๆ
-- อาจารย์พิเศษ "สถิติธุรกิจ" "สถิติสำหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์" และ "หลักสถิติ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคค่ำ และ ขยายโอกาส ระหว่างปี 2544 ถึง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

-- อาจารย์พิเศษ "สถิติธุรกิจ" "การวิจัยการดำเนินงาน" "สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ" "การวิจัยทางธุรกิจ" "การควบคุมคุณภาพ" "โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย" "การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์" "การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี บริหาร การจัดการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ ในกลุ่มภาคค่ำ ภาคพิเศษ และ VIP หน่วยงานต่างๆ ทั่วไป
-- วิทยากรรับเชิญ บรรยาย "การควบคุมคุณภาพ ทางวิศวกรรมศาสตร์" , "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab และ Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล" และ "การเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง 2548-2552 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-- วิทยากรรับเชิญ บรรยาย "การวิจัยดำเนินงาน", "การวิจัย"และ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล" นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง 2548-2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน่วยงาน: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร