ไฟจราจร ไฟจราจร
  Icon Twitter
Icon Picasa
ติดต่ออาจารย์ วฐา ผ่านช่องทางอื่น --->

กระบวนวิชาที่สอน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เทอม 1/2553

วิชาใน Major

- 208440 PRIN OPERATIONS RESEARCH

- Course Syllabus
- คะแนนเต็ม 55 คะแนน (Update 29/09/2553)
- Two Phase
- Transportation Problem
- งานกลุ่ม ทุกกลุ่มคลิกเพื่อรับโจทย์ (กำหนดส่งวันอังคารที่ 7 ก.ย. 2553)
- Project Planning
- Project Planning 2
- โจทย์ Traveling Saleman Problem 5 คะแนน
- Monte carlo Simulation
- รายละเอียดหัวขอในการสอบ Final (เต็ม 40 คะแนน)

1. ตัวแบบการขนส่ง
2. ตัวแบบพัศดุคงคลัง
3. การวางแผนและควบคุมโครงการ
4. ตัวแบบแถวคอย
5. ตัวแบบการจำลองสถานการณ์
6. ตัวแบบมาร์คอฟ

Homework(ให้ทำการบ้านสะสมไว้จนกระทั่งผมเรียกตรวจ)
- การบ้านครั้งที่ 1 โจทย์ปัญหา 1 ข้อ
- การบ้านครั้งที่ 2 สร้างโจทย์แก้โดยกราฟ 1 ข้อ
- การบ้านครั้งที่ 3 สร้างโจทย์แก้โดยกราฟ 3 ข้อ ข้อ 1 มีหลายคำตอบ ข้อ 2 คำตอบเป็นอนันต์ ข้อ 3 ไม่มีคำตอบที่เป็นไปได้ โดยทุกข้อต้องมีจำนวนเงื่อนไขอย่างน้อย 4 เงื่อนไข
- การบ้านครั้งที่ 4 ด้านล่างครับ

- เฉลยปัญหาที่แก้ด้วยวิธี Simplex 18/6/2553 และสั่งการบ้านส่งวันอังคารที่ 22/3/2553 ครับ ให้แก้ปัญหาด้วยวิธี Simplex และ กราฟโจทย์ต่อไปนี้ (เขียนด้วยปากกา หรือ ดินสอเท่านั้น ส่งก่อน 14.30 น.)
Max Z = 4x1 + 5x2
Subject to
            x1 + 2x2 <= 10
            3x1 + 2x2 <= 12
            x1 , x2 >= 0
- การบ้านครั้งที่ 5 สร้างโจทย์แก้โดยวิธี Simple 3 ข้อ โดยกำหนดให้มี
1 Obj , 2 Constraints และ 2 Variables
ข้อที่ 1 ตั้งโจทย์ตามใจ
ข้อที่ 2 ให้คำตอบมีได้หลายคำตอบ
ข้อที่ 3 ให้ทำ 3 Tables ( 3 Iterations)
- การบ้านครั้งที่ 6 สร้างโจทย์แก้โดย Big M โดยกำหนดให้มี 10 Variables 10 Constraints ข้อนี้ นศ. สามารถจัดทำบน Excel ได้
- การบ้านครั้งที่ 7 สร้างโจทย์แก้โดย Dual Simplex (ไม่กำหนดตัวแปร และจำนวน Constraints)
กำหนดส่ง เลื่อนเป็นพร้อมกับชุดอื่น
- การบ้านครั้งที่ 7 ทำเป็นกลุ่ม 5 คน ให้หาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ ในห้องเรียนด้วยวิธีกราฟ คือ
Dual Problem
Max Z' = 10y1 + 12y2
subject to
           y1 + y2 <= 3
         5y1 + 4y2 <= 1
            y1 , y2 >= 0
โดยคำตอบที่ได้ต้องอยู่ในรูปของ Primal คือ x1 , x2 และ Min Z
พร้อมกันนี้ผมได้แนบเอกสารที่ทำให้ห้องเรียน Primal ด้วย Two Phase, Primal ด้วย Big M และ Dual ด้วย Simplex มาให้ดู ประกอบความเข้าใจด้วยครับ (ทำให้ขนาดนี้แล้วหวังว่าจะเข้าใจมากขึ้น)
- การบ้านครั้งที่ 8 ครั้งสุดท้ายของ Midterm ให้นำการบ้านครั้งที่ 3 และ 5 มาหาคำตอบของ Dual Problem
------**** จบการบ้านของ Midterm ****-----
* ไม่สั่งแล้ว หวังว่าที่สั่งไปแล้วคงจัดทำได้เรียบร้อย*

วิชานอก Major

- 208271 ELEM STAT FOR SOC SC I

- Course Syllabus

- Chapter 1 - 4
- Excel ที่ทำในห้องเรียน ข้อมูลเกรดเฉลี่ย

- Chapter 9 (เรื่อง Multiple Regression ไม่ออกสอบครับ)

- Chapter 10
- การหาแนวโน้มด้วยวิธี เฉลี่ยที่ละครึ่ง และ กำลังสองน้อยที่สุด
- การหา Seasonal Index

- Chapter 11
- Excel ที่ทำในห้องเรียน

- 208383 INDUSTRIAL STATISTICS

- Couse Syllabus
- คะแนนสอบ Midterm เต็ม 35 คะแนน (Update 19/08/2553)
- นัดสอบ Final
15/09/2553 เวลาประมาณ 17.00 (เวลาสอบ ตกลงกันอีกครั้ง)

เนื้อหา Midterm
1. การควบคุมคุณภาพ

- เอกสาร Week 1
   - เอกสารเสริม QFD (ของนศ. จัดทำครับ)
- เอกสาร Week 2
- เอกสาร Week 3
   - ตัวอย่างทำ Pareto ใน Excel
   - ตัวอย่างทำ Histogram ใน Excel
   - ตัวอย่างทำ Scatter Diagram ใน Excel
(ผมทำการทดสอบความสัมพันธ์ที่พวกเราเรียนจาก 208272 ให้ดูด้วย)
- ตั้งแต่ Week 4 เป็นต้นไปจะเรียนตามหนังสือครับ และจะมี Powerpoint เป็นบ้างครั้ง- เฉลยการทำ Control Chart Xbar - R และ X - MR (เก็บคะแนน ณ 9 ก.ค. 2553)
- ตาราง Z , - ตาราง t , - ตาราง Control Chart

2. การพยากรณ์

- ตัวอย่างการพยากรณ์ในห้องเรียน(Update 10 ส.ค. 53)

เนื้อหา Final
3. สินค้าคงคลัง (ใช้หนังสือ)

4. แผนการผลิต และการจัดตารางการผลิตหลัก (ใช้หนังสือ)

5. ความน่าเชื่อถือของระบบ (ใช้หนังสือ) (Hint ให้ในเรื่องกราฟ คลิก)

6. การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (ใช้หนังสือ และ Slide)

Homework (กำหนดส่งการบ้านรวมครั้งที่ 1 9 สิงหาคม 2553 หลังสอบ Midterm )
- การบ้านครั้งที่ 1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อต้องการเปรียบเทียบสองกลุ่ม
- การบ้านครั้งที่ 2 ค้นคว้าหา FMEA
- งานครั้งที่ 1 ทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างบ้านคุณภาพ (มีวัตถุดิบจำกัด มีเวลาจำกัด มีสมาชิกจำกัด บริหารงานแบบกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม TQM จัดทำบ้านคุณภาพ ให้ได้ ความสูงของบ้านเกิน 2 เมตร ความกว้างของบ้านเกิน 1 เมตร และ ต้องทนทานต่อลม พัดบ้านไม่พัง โดยส่วนเกินของบ้าน(ยิ่งใหญ่ยิ่งดี) ดังกล่าวให้เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ
*ทุกกลุ่มทำได้ตามเกณฑ์ได้คะแนนเต็มทุกกลุ่ม
- การบ้านครั้งที่ 3 ทำ Pareto Diagram กับข้อมูลที่ให้ใน Powerpoint
- การบ้านครั้งที่ 4 ทำ Histogram และหาว่าของเสียเป็นเท่าไร กับข้อมูลใน Powerpoint
- งานครั้งที่ 2 ทำ Fish Bone Diagram ในห้องเรียน จำนวนก้างที่มากเป็นคะแนน
- การบ้านครั้งที่ 5 ทำ Scatter Diagram กับข้อมูลที่ให้ใน Powerpoint
- การบ้านครั้งที่ 6 ทำรายงานด้วยวิธีการเขียน 10 หน้ากระดาษเรื่อง New Qc 7 Tools ส่งวันที่ 6 ก.ค. 53
- การบ้านครั้งที่ 7 ตอบโจทย์ปัญหาทั้ง 5 ข้อ (Click เพื่อรับโจทย์)
- การบ้านครั้งที่ 8 จากโจทย์ในห้องเรียนวันที่ 13 ก.ค. 2553 เรื่อง p, np, c, u charts มี 2 ข้อ ให้จัดทำเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน แต่เวลาจัดส่งให้ส่งแยกกัน(อนุญาตให้ copy ได้)
* ไม่สั่งแล้ว หวังว่าที่สั่งไปแล้วคงจัดทำได้เรียบร้อย*

------**** จบการบ้านของ Midterm ****-----

- การบ้านครั้งที่ 9 ครั้งสุดท้าย ให้หาข้อมูลที่มีลักษณะอนุกรมเวลา เช่น ข้อมูลรายเดือนยอดขายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แล้วนำข้อมูลนั้นมาพยากรณ์ ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เรียนในห้องเรียนทั้งสิ้น 6 เทคนิค พร้อมสรุปว่าเทคนิคใดที่ดีที่สุดกับการพยากรณ์ข้อมูลของตน
ข้อนี้ให้คะแนน 3.5 คะแนน และเปลี่ยนเวลากำหนดการส่งเป็นอังคารที่ 24 ส.ค. 2553
- ตัวอย่างการพยากรณ์ในห้องเรียน(Update 10 ส.ค. 53)

* ไม่มีการสั่งการบ้านและให้คะแนนเก็บ ดังนั้นคะแนนสอบปลายภาคปรับเป็น 48 คะแนน*
------**** จบการบ้านของ 208383 ****-----

QC 7 Tools

- Check Sheets (ไม่มีวีดีโอที่เหมาะสม)

- Pareto Charts

- Histogram Charts(ไม่มีวีดีโอที่เหมาะสม)

- Fish Bone Diagram

- Scatter Diagram

- Flow Charts and Some Books are Graphs

- Control Charts

 

 

ย้อนหลัง
2/2552
1/2553
อื่นๆ
Battle at Kruger

 

Key word: วฐา มินเสน, watha minsan, wathaminsan

Free Counters from SimpleCount.com

Supported by:
Gtrafficplus and Gendit
Gendit
news download timetable profile web board วฐา มินเสน สนับสนุนงานวิจัย เกี่ยวกับ ระบบสํญญาณไฟจราจร